ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ важи за всички поръчки направени онлайн, както и за поръчки, направени по телефона на посочените в сайта телефонни номера. С цел подобряване на обслужването телефонните разговори могат да бъдат записани.
 
Предназначение, обхват и ползватели
 
РАМ КОМ ЕООД, наричана по-долу “Дружеството”, се стреми да спазва приложимите закони и разпоредби, свързани със защитата на личните данни в държавите, в които Дружеството оперира. Тази политика определя основните принципи, чрез които компанията обработва личните данни на потребители, клиенти, доставчици, бизнес партньори, служители и други лица, и посочва отговорностите на бизнес отделите и служителите по време на обработката на лични данни.
 
Тази политика важи за дружеството и неговите пряко или непряко контролирани изцяло притежавани дъщерни дружества, които извършват дейност в рамките на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) или обработват личните данни на субекти на данни в ЕИП.
 
Потребителите на този документ са всички служители, постоянни или временни, и всички изпълнители, които работят от името на Дружеството.
 
Референтни Документи
 
EU GDPR 2016/679 (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО)
Закон за защита на личните данни
НАРЕДБА № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни
Политика за защита на личните данни на служителите
Политика за съхранение на данни
Описание на длъжността на служителя по защита на данните
Насоки за опис на данните и обработка на данни
Процедура за заявка за достъп до физически лица
Насоки за оценка на въздействието на защитата на данните
Процедура за Трансграничен трансфер на лични данни
Политики за Информационна Сигурност
Процедура за уведомяване за нарушение